Solide begroting, investering in wegen

We kijken vooruit. Dat kunnen we doen met een tevreden blik op onze gezichten. Het meerjarenperspectief ziet er goed uit, de periode van bezuinigen ligt bijna achter ons. Hier ligt een begroting om trots op te zijn: financieel solide, ruimte voor investeringen.

We hebben het college bij de bespreking van de Kaderbrief in juni een flinke opdracht meegegeven: zoekt u ruimte voor het extra investeren van twee miljoen euro in de wegen en kijk of u de taakstelling op de bedrijfsvoering voor 2017 achterwege kunt laten. We zijn verheugd met de ruimte die is gevonden voor de investering in de wegen. Op de lange termijn zal dit ons geld besparen, het onderhoud is noodzakelijk en kan nu in 2017 worden afgerond. We kijken met belangstelling uit naar de algemene nota wegenonderhoud die in het voorjaar met de raad zal worden besproken.

Het bedrag van 100,000 euro dat niet wordt bezuinigd op de bedrijfsvoering heeft ook een plek gevonden in deze begroting. Voor onze fractie hangt dat voor een deel samen met de kerntakendiscussie. Hier moet vaart achter komen. Wij doen een beroep op het college om hier vaart achter te zetten, anders dreigt het als een nachtkaars uit te gaan. Daarom zouden we graag van het college een tijdspad tegemoet zien, met een stip op horizon wanneer de kerntakendiscussie zijn slotvergadering heeft.

Duurzaamheid
In 2017 worden er nieuwe stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidsagenda 2017 zal voorstellen bevatten over het plaatsen van zonnepalen op gemeentelijke gebouwen. Wij juichen dit toe en zien de duurzaamheidsagenda dan ook graag begin 2017 op de agenda van de gemeenteraad staan. We hebben nog een flinke route af te leggen, maar zijn goed op weg. We wachten het collegevoorstel voor het opnieuw beschikbaar stellen van de zonne- en duurzaamheidslening voor 2017 met belangstelling af.

Sociaal domein
Het Sociaal Domein draait. Het voor onze gemeente kenmerkende regenboogmodel heeft, zo laten de eerste cijfers zien, haar vruchten afgeworpen. Maar met het decentraliseren van taken, was ook bekend dat vanuit Den Haag een korting zou worden doorgevoerd op de middelen voor het begrotingsjaar 2017. Die korting van 1,7 miljoen is fiks. We kunnen 2017 dan ook zien als de echte test-case voor het regenboogmodel. We verwachten van het college dat zij de gemeenteraad bij voortduring blijft informeren over hoe het financieel loopt binnen programma zes. Het budget is taakstellend, maar de uitdaging die voorligt is fors.

Project Samen Oud
Voorzitter, we kennen allemaal de uitdagingen die voor ons liggen waar het gaat om de demografische ontwikkelingen voor onze gemeente. Ouderen zullen een steeds groter deel uitmaken van de Borger-Odoornse bevolking. Al vanaf 2014 is Gemeentebelangen enthousiast over het project Samen Oud. Wij zouden het college willen vragen de haalbaarheid van dit project voor Borger-Odoorn in kaart te brengen en de uitkomsten hiervan met de gemeenteraad te delen.

Campagne voor Borger-West
De economie trekt aan, de meerjarenbegroting van de gemeente ziet er goed uit. Er is na 2018 ruimte voor investeringen. Die ruimte is er voor ons als gemeente, maar die ruimte ontstaat ook bij ondernemers. Met het niet doorgaan van het AZC op het Strijkijzer in Borger is er gemeentelijk grond dat kan worden ontwikkeld. Borger-West zou volgens onze fractie opnieuw op de kaart moeten worden gezet als locatie waar mogelijkheden liggen. De markt trekt aan, de economie laat een stijgende lijn zien. Als het aan Gemeentebelangen ligt, start het college in 2017 een campagne om de mogelijkheden van Borger-West breed bekend te maken.

Uit de begroting kan worden afgeleid dat de pilot met de opstapplekken voor leerlingenvervoer goed is bevallen, aangezien deze een structureel karakter heeft gekregen. In het verlengde van het leerlingenvervoer ligt het hele publieke vervoer binnen en buiten onze gemeente. Gemeentebelangen houdt ervan om buiten de vastgeroeste kaders te denken, wij zien out-of-the-boxmogelijkheden voor Borger-Odoorn. Een optie waar lokale ondernemers een betere positie hebben, de door klanten ervaren kwaliteit van het vervoer stijgt terwijl de kosten dragen. Dit is wat nu beleid is in onder andere Westellingwerf en we vragen het college de optie Westellingwerf als volwaardig alternatief in beeld te brengen, naast het grote Publieke Vervoerplan dat in het voorjaar van 2017 aan de raad wordt voorgelegd.

Dorpsagenda voor de Toekomst & Gebiedscoördinator
2017 is wat Gemeentebelangen betreft ook het jaar dat wordt afgetrapt met de Dorpsagenda voor de Toekomst. De dorpsbezoek van gemeenteraad en college zijn nagenoeg afgerond. Uit verschillende dorpen hebben we vernomen dat er de wil bestaat een Dorpsagenda voor de Toekomst op te stellen. Wat ons betreft met zo breed mogelijke kaders van uit de gemeenteraad, laat de inwoners de ruimte invulling te geven aan de toekomst van hun dorp. Voor 2017 zouden de eerste twee dorpen hiermee aan de slag kunnen, een voor het zomerreces en een dorp erna. Om dit mogelijk te maken is budget nodig. Daarom dienen we een amendement in om voor 25.000 euro een beroep te doen op het budget beleidsintensivering voor het opstellen van de Dorpsagenda voor de Toekomst van twee dorpen.

In het verlengde hiervan, voorzitter, is gebleken dat de rol van de gebiedscoördinator van groot belang is. Toch heeft de rol van gebiedcoördinator geen structurele plek in onze begroting. De fractie van Gemeentebelangen vraagt het college in beeld te brengen hoeveel kosten er mee gemoeid zijn als er 2 fte wordt ingezet op de gebied coördinatoren. Wij zouden dit graag als structureel budget reserveren in onze meerjarenbegroting en wachten en voorstel van het college met deze strekking dan ook af.

 

Een solide begroting, met na acht jaar lang flinke bezuiniggingstaakstellingen ruimte voor investering. Na lang aanmodderen is er geld voor wegen zonder dat het ten koste gaat van het sociale gezicht van de gemeente.  Gemeentebelangen ziet 2017 met veel vertrouwen tegemoet.