Proces kerntakendiscussie

Een proces hoe we als raad tot een kerntakendiscussie gaan komen, dat ligt vanavond voor ter besluitvorming. Het is een soort van startschot. Het college heeft op basis van door de fracties aangeboden ideeën een voorstel gedaan over hoe dat proces moet worden ingericht. Naar aanleiding van het voorliggende heeft de fractie van Gemeentebelangen een aantal opmerkingen.

Voordat ik de opmerkingen van mijn fractie met u zal delen hebben we een vraag over het collegevoorstel. Daarin rept uw college over de relatie van de kerntakendiscussie tot de Kadernota en begroting voor 2017. De zinsnede daarover is wat mistig. Onze fractie gaat ervan uit dat uw doel is dat als de kerntakendiscussie na de vaststelling van de kadernota zal plaatshebben, u gaat kijken hoe de kerntakendiscussie moet worden vertaald naar de begroting voor 2017. Wij vernemen graag van het college of onze interpretatie de juiste is.

De opmerkingen van de fractie van Gemeentebelangen hebben betrekking op drie punten:
De rol van de werkgroep, het richtinggeven van de kerntakendiscussie door de gemeenteraad en tot slot het onderscheid tussen een bezuinigingstaakstelling en een kerntakendiscussie.

Allereerst de werkgroep. Gemeentebelangen wil benadrukken dat de rol van een werkgroep die is samengesteld uit de raad geen andere kan en mag zijn dan een controle op de aangeleverde informatie en de volledigheid en rijpheid van die informatie voor een goede kerntakendiscussie. Wij benadrukken dit omdat de kerntakendiscussie van de raad te allen tijde in de openbaarheid moet worden gevoerd, het politieke spel moet gevoerd worden in deze raad, niet in een werkgroep van de raad.

Uw college geeft aan dat de eerste uitwerking op hoofdlijnen zal zijn en een niet tot op detail uitgewerkt overzicht zal brengen. Het is begrijpelijk dat in eerste instantie de door Bereschot aangegeven kwadranten op hoofdlijnen in beeld worden gebracht. In het raadsvoorstel geeft u dan aan dat er dan sprake moet zijn van richtinggeving. Voor deze richting vraagt u een uitspraak van de raad. Gemeentebelangen gaat ervan uit dat deze richtinggevende vergadering ook in een openbare raadsavond zal geschieden. Hierin is de gemeenteraad aan zet.

In het verlengde van het richtinggeven geeft uw college aan dat zij samen met de raad en Bereschot wil kijken hoe inwoners en belangverenigingen kunnen worden meegenomen in de kerntakendiscussie. Heeft uw college al enig beeld hoe zij de gemeenteraad hierbij wil betrekken?

Tot slot voorzitter het verschil tussen een bezuinigingstaakstelling enerzijds en een kerntakendiscussie anderzijds. Wij willen als raad een kerntakendiscussie voeren, dat betekent dat we inzicht willen in wat de taken van de gemeente exact zijn, wat ze opleveren, wat ze kosten, wat de maatschappelijke effecten zijn etcetera. Debatteren over kerntaken is iets anders dan debatteren over mogelijke ombuigingen/bezuinigingen.

Het is hierin van belang dat duidelijk is welke wettelijke taken de gemeente uitvoert, welke bijna-wettelijke taken er door de gemeente uit worden gevoerd en tot slot welke niet-wettelijke taken de gemeente uitvoert. Deze laatste zijn de ambities die we als Borger-Odoorn voor onszelf stellen. Voor een goede kerntakendiscussie is het van belang helder inzichtelijk te hebben wat de wettelijke, bijna-wettelijke en niet-wettelijke taken zijn. Dit is volgens de fractie van Gemeentebelangen in het voorliggende proces niet helder. Wij zullen daarom samen met de fracties van CDA en D66 een amendement indienen.