?> ?>

Hammeersweg beste plek voor sportpark Odoorn

De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn, waar nu sportpark Harm Kuiper ligt. Dat is het voorstel van het college van B&W van Borger-Odoorn dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze keuze baseert de gemeente op een locatieonderzoek en de inbreng van de sportverenigingen (HOC, Valther Boys, TC OKKO en TC Valthe) en inwoners van het dorp. Samen met de betrokken voetbal- en tennisverenigingen wordt nu een plan gemaakt voor verbouw of nieuwbouw van het sportpark en worden de investeringskosten in kaart gebracht. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.

Meedenken over een geschikte plek

Voor het locatieonderzoek is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de sportverenigingen en inwoners van het dorp. Zij zijn nauw betrokken bij de keuze van een geschikte locatie. Van de vier meest kansrijke plekken zijn inrichtingsschetsen gemaakt om een gelijkwaardige vergelijking te kunnen maken. Hieruit kwamen twee voorkeurslocaties naar voren: de Hammeersweg en de Kerkakkersweg.

Verschillende voorkeuren

Beide voorkeurslocaties kennen voor- en nadelen. De voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar de Hammeersweg. Ook de sportverenigingen uit Odoorn hebben duidelijk gemaakt dat hun voorkeur – mede vanwege de factor tijd – ligt bij deze locatie. Een belangrijk gegeven omdat de accommodatie straks eigendom wordt van de initiatiefnemers. De provincie Drenthe staat negatief tegenover de optie Kerkakkersweg omdat dit het Eslandschap aantast. Om het ingezette proces zorgvuldig te vervolgen, wordt de optie Hammeersweg daarom uitgewerkt tot een gedetailleerde inrichtingsschets. In de uitwerking kunnen verschillende varianten worden opgesteld zodat ingespeeld kan worden op wensen van gebruikers, omwonenden en provincie. Hierbij is het uitgangspunt dat er wordt toegewerkt naar een pand waar zowel de tennisvereniging als de voetbalvereniging gebruik van gaat maken. Wethouder Niek Wind: “We willen samen met verenigingen werken aan het realiseren van een toekomstbestendig sportpark, waar jong en oud kan sporten en bewegen.”

Kosten worden in kaart gebrachtOok de kosten spelen natuurlijk een rol bij de verdere uitwerking. In het Haalbaarheidsonderzoek (buiten)sportvoorzieningen Odoorn vallen de kosten van renovatie van het bestaande sportpark aanzienlijk lager uit dan van een nieuw sportpark. In de uitwerking van de locatie Hammeersweg wordt een raming van de kosten gemaakt voor de verschillende v

verwante teksten

Hallenhoes Exloo krijgt vorm

Gewijzigd ontwerp-bestemmingsplan ter inzageDe plannen voor het nieuwe multifunctionele Hallenhoes in Exloo krijgen steeds meer vorm. Nu de eindfase is…

De aanhouder wint

De aanhouder wint. Dat waren de eerste drie woorden die mij te binnen schoten toen ik wat ik vanmorgen ging…

Wethouder in coronatijd ,,We zetten alle zeilen bij om door deze crisis heen te komen”

Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus zorgt voor onrust. We moeten onze gewone, dagelijkse dingen anders doen dan normaal.…