GB voorkomt traagheid

“Zorgvuldigheid is belangrijk, maar het kan sneller en goedkoper”.
Een agendapunt met welgeteld vier amendementen, het komt niet vaak voor in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Maar wel bij de Nota van uitgangspunten voor het op te stellen bestemmingsplan buitengebied. Deze nota werd door het college aan de gemeenteraad voorgelegd om scherp te krijgen op basis van welke visie het ambtelijk apparaat aan de slag kan gaan met het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

De fractie van Gemeentebelangen diende bij monde van Gina Jansen een drietal amendementen in, waarvan het amendement over de Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) het meest in het oog sprong. Het gaat hier om voormalige boerderijen die op een andere wijze ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als zorgboerderij of kinderdagverblijf. Om dat mogelijk te maken is het nodig om de bestemming van het pand te wijzigen. Het uitgangspunt in de nota was dat op basis van een wijzigingsplan de bestemming kon worden aangepast. Dit is een tijdrovend proces (tot zes maanden) en een proces dat vraagt om planologische onderzoeken, waardoor ook de kosten fors zijn. In het amendement pleit Gemeentebelangen ervoor om in plaats van een wijzigingsplan een binnenplanse afwijking te gebruiken om de bestemming aan te passen. Dat houdt in dat er via een omgevingsvergunning – en dus met de mogelijkheid voor bezwaar en beroep – de bestemming aangepast kan worden. ‘Je kan op deze manier de verschillende belangen wegen en toch sneller en goedkoper een wijziging realiseren’ aldus Gina Jansen.

Camperplaatsen
Waar het gaat om campers liet de nota van uitgangspunten geen enkele ruimte om camperparkeerplaatsen te realiseren in het buitengebied. Iets wat volgens Gemeentebelangen raar is voor een gemeente die juist te boek staat als toeristisch. Om hierin mogelijkheden te creëren, diende Jansen een amendement in waarbij de deur voor camperparkeerplaatsen open werd gezet. Is het dan de gemeente zelf die zo’n parkeerplaats aan zal leggen? Dat kan, maar hoeft niet. Op het moment dat het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt, zegt dat niets over wie het initiatief neemt. Jansen: ‘Als je in een bestemmingsplan de mogelijkheid geeft om op een bepaald stuk grond een woning te bouwen, zegt dat niets over wie de woning daar mag bouwen. Je creëert alleen de mogelijkheid om er te bouwen. Dat is met camperparkeerplaatsen hetzelfde, de mogelijkheid creëer je, wie het realiseert is in een bestemmingsplan niet te regelen.’

Hobbymatige paardenhouderij
Tot slot heeft Gemeentebelangen voorgesteld om mensen geen valse hoop te geven waar het om het houden van paarden gaat. In de nota werd het absolute getal van tien paarden opgenomen als scherprechter tussen het wel of niet hobbymatig houden van paarden. Maar dit kan in strijd zijn met de milieuregelgeving, daarom heeft Gemeentebelangen voorgesteld om in het uiteindelijke bestemmingsplan buitengebied uit te gaan van het planologisch definiëren van een hobbymatige paardenhouderij.

Geen vertraging
De fractie van de VVD stelde staande de vergadering een amendement op, om deze nota als conceptnota te beschouwen en alsnog middels een zienswijzeprocedure ter inzage te leggen. Kortom: even op de rem trappen, het spoorboekje uit het oog verliezen. Deze nieuwe procedure brengt de gemeenteraad eerder in stelling, maar met het amendement van de VVD zou juist vertraging optreden. Gemeentebelangen was juist content met de werkwijze van het college en de samenspraak met de klankbordgroep bij het opstellen van deze nota. Met in het achterhoofd de uitdrukkelijke wens de bestemmingsplannen op orde te hebben heeft Gemeentebelangen niet ingestemd met het amendement van de VVD. ‘Het proces is op stoom, bij het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied kan een ieder een zienswijze indienen en is het dan uiteindelijk aan ons als raad om te wegen of de zienswijze moet worden overgenomen. Er is dus nog alle ruimte voor inspraak en wij zouden het zonde vinden als het proces nu vertraging op zou lopen.’
De amendementen van Gemeentebelangen werden door het college bestempeld met het pre-advies ‘oordeel raad’ en de raad op de VVD na voltallig stemde in met de drie amendementen. In de loop van 2016 zal het voorontwerp bestemmingsplan- dat wordt opgesteld op basis va de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten –  ter inzage worden gelegd. Als het spoorboekje gevolgd kan worden, zou in december 2016 het definitieve bestemmingsplan buitengebied aan de gemeenteraad worden voorgelegd.