Gemeentebelangen houdt vast aan kaders

Hoe zat het ook alweer? De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college moet opereren. Vrij vertaald: de gemeenteraad geeft aan dat een voorwerp binnen de gemeente aan een aantal eisen moet voldoen, dat voorwerp moet blauw van kleur zijn, maximaal vijf meter hoog en mag maximaal vijfentwintig euro kosten. Als het voorwerp niet aan deze voorwaarden voldoet, past het niet binnen het gemeentelijk beleid en zal er aanpassing moeten komen.
Zo werkt het onder andere met vergunningen voor gebouwen. Als een inwoner of een bedrijf een pand wil bouwen, moet het voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Voor de dorpskernen geldt dat een bijgebouw bij een woning maximaal 100 vierkante meter mag bezettenen een maximale hoogte van zes meter mag hebben. Dit geldt voor bijgebouwen waar kleinschalige bedrijvigheid in plaatsheeft, of een aan huis gebonden beroepen. Op het moment dat er een bijgebouw op een perceel staat dat niet voldoet aan de maximale oppervlak en te hoog gebouwd is, doet zich een situatie voor waarbij er moet worden gezocht naar een oplossing. Als er een groot bedrijf in het pand zou zitten, zou een bedrijfsbestemming een mogelijkheid zijn. Maar juist voor bedrijven van deze grote hebben we in onze gemeente het buitengebied en de bedrijventerreinen.

In de situatie van de Buinerstraat in Buinerveen deed zich daarnaast de situatie voor dat de eigenaar van het pand zelf had aangegeven dat de daar plaatshebbende bedrijfsactiviteiten passen binnen de huidige bestemming van het pand.
Op zo’n moment is het de gemeenteraad die haar eigen taak – het vaststellen van de kaders – serieus moet nemen. Als er dan toch een verzoek komt voor een bestemmingsplanwijziging, kan de gemeenteraad niet anders dan het verzoek afwijzen. Dat de VVD en CU dit niet hebben gedaan, laat zien dat ze lak hebben aan de regels die ze zelf hebben vastgesteld. Gemeentebelangen kan niet anders dan de kaders die we zelf hebben goedgekeurd en waar we nog steeds achter staan te respecteren.