Gemeentebelangen Borger-Odoorn – verbindend in de samenleving

Voorzitter,

Vanavond bespreken we de laatste Kadernota van deze bestuursperiode. Een Kadernota die duidelijk een positief signaal afgeeft. De gemeente Borger-Odoorn laat zien financieel solide te zijn en in de komende jaren ruimte te hebben voor investeringen. Dat na een flinke periode van ombuigingen en taken anders aanpakken. In deze Kadernota is er structurele ruimte gevonden om de laatste hap van de bezuinigingsopdracht die nog voorlag zonder ingrijpende maatregelen te volbrengen. Het is voor Gemeentebelangen goed om te zien dat het laatste deel van de ombuigingen op de bedrijfsvoering ook structureel zijn weggezet zonder dat dit ten laste komt van de bedrijfsvoering zelf.

Het bevreemd ons dat de paragraaf bedrijfsvoering wederom opgenomen is in deze Kadernota. Het zorgt voor verwarring en roept misschien wel meer vragen op dan wenselijk is. Er wordt nota bene gesproken over beleidsvoornemens voor 2017, terwijl we toch echt met de kaders van de begroting 2018 bezig zijn. Wij hebben deze paragraaf dan ook voor kennisgeving aangenomen.

Deze Kadernota is een opmaat naar een hoopvolle en optimistische begroting. Een begroting die ruimte voor ontwikkeling met zich meedraagt. Ruimte om de gemeente te ontwikkelen naar de nieuwe rol die zij speelt in de samenleving. Ruimte om in het verlengde daarvan de verbindende rol in de samenleving op zich te nemen. Op deze ontwikkeling speelde de afsluiting van de kerntakendiscussie in. De fractie van Gemeentebelangen is optimistisch over de ontwikkelingsmogelijkheden van Borger-Odoorn op dit onderdeel. Het project Begroten Nieuwe Stijl zal hierin mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen.

De openbare ruimte is de plek waar inwoners het meest in aanraking komen met de gemeente. Hoe liggen de wegen erbij, hoe wordt het groen onderhouden, kortom: hoe ziet mijn leefomgeving eruit? Het is goed te lezen dat het college in 2018 aan de slag wil met een overkoepelend beleidskader met alle mogelijke partners waar het gaat om onderhoud van groen en de openbare ruimte in het algemeen. Wij willen het College hierbij nadrukkelijk verzoeken in dit overkoepelend verhaal ook ruim aandacht te schenken aan het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. En welke positie heeft het voornemen van het college om in 2017 met de gemeenteraad te spreken over gedifferentieerd groenbeleid in dit verhaal? Graag een reactie van het college op dit punt.

Hoewel deze gemeentelijke begroting alle reden geeft tot optimisme, heeft mijn fractie ook een zorg. We weten als gemeente – als gemeenteraad en als college – dat de fluctuatie van het gemeentefonds altijd een invloed heeft op onze begroting en dat er daarom altijd een zekere onzekerheid in zit. Maar we zien, en onze fractie heeft dat in minder zware bewoordingen ook al eerder uitgesproken bij de bespreking van de Kaderbrief 2017, dat er nog een fluctuerend en dus onzeker aspect in de Begroting zit.

Man en paard noemend: de gemeenschappelijke regelingen. We zien wederom dat een aantal van deze regelingen meer geld van de gemeente vraagt voor hetzelfde werk. Een trend die vorig jaar bij de Kaderbrief 2017 al was waar te nemen voor onder andere RUD en VRD. De uitdagingen van de RUD zijn bekend en daar zullen we dit jaar nog over komen te spreken, en bij de begroting van de sociale werkvoorzieningsschappen heeft Gemeentebelangen er al stilgestaan bij de uitdaging van voornamelijk Wedeka-bedrijven en in mindere mate EMCO-groep. Maar deze onzekere factor heeft onze aandacht en moet onze aandacht blijven houden. Grip in deze is ingewikkeld en vraagt veel van gemeenteraden en college. Voor ons gezamenlijk ligt hier een flinke uitdaging.

Een belangrijk thema waar in 2018 stappen in zullen worden gezet is de BOCE-samenwerking. Een samenwerking van de gemeenten in Zuidoost Drenthe, wat tot nu toe vooral op ICT en Sociale Zaken tot duidelijke samenwerking heeft geleid. We hebben in 2017 tot nu toe een tweetal interessante, leerzame en inspirerende bijeenkomsten gehad met de gezamenlijke gemeenteraden en colleges. De samenwerking op de strategisch inhoudelijke terreinen zal wat onze fractie betreft zich vooral moeten richting op thema’s die zich echt lenen voor samenwerking met de drie gemeenten. We moeten onze eigenheid behouden en de nadruk ook blijven leggen op de couleur locale van Borger-Odoorn. Anders gezegd: BOCE dient een aanvulling te zijn op het gemeentelijk beleid. Dan kunnen we als drie gemeenten elkaar versterken.

Voordat ik bij mijn slot komt voorzitter, wil ik vier punten kort aanstippen. De eerste is de trendbreuk die we waarnemen bij de jaarlijkse verhoging van de OZB. Het college heeft de financiële ruimte gevonden om de jaarlijkse verhoging in te perken, wij zien hier een positieve trendbreuk in. Een trendbreuk die niets afdoet aan de solide wijze van financiële huishouding van deze gemeente.

Het tweede punt waar Gemeentebelangen kort bij stil wil staan is het Publiek Vervoer. Als alles volgens wens van Publiek Vervoer Groningen Drenthe verloopt, is 2018 het eerste begrotingsjaar dat wmo-vervoer, leerlingenvervoer en valysvervoer op een nieuwe grootschalige manier wordt aanbesteed. Gemeentebelangen heeft haar zorgen over deze aanbesteding al eens geuit en we zullen dit proces voortdurend kritisch blijven volgen.

Het voorlaatste punt is het Sociaal Domein en dan in het bijzonder de sociale teams. Deze staan en leveren fantastisch werk. We juichen de uitbreiding de taken op het gebied van de leerplicht en sociale zaken van harte toe.

Het thema duurzaamheid heeft ook voor het college in deze Kadernota de volle aandacht. Uw college geeft aan dat dit onderwerp een van de belangrijkste speerpunten blijft van gemeentelijk beleid. Op initiatief van de PvdA ligt er vanavond een motie voor die daar om een extra onderzoek vraagt op dit punt, waarbij de gemeente wordt gevraagd ook zelf duurzaam te handelen. Wij zullen deze motie volledig ondersteunen.

 Voorzitter, dit is de laatste Kadernota van deze bestuursperiode. We kijken in een Kadernota naar de toekomst, naar dat wat voorligt. Toch is Politiek beschouwen soms ook even terugkijken.

We zijn deze periode als Gemeentebelangen een samenwerking aangegaan in coalitieverband met CDA en D66 onder de titel ‘verbindend besturen naar een nieuw evenwicht’. In prettige samenwerking hebben we mooie zaken gerealiseerd voor onze inwoners. We hebben scherpe, goede discussies gevoerd als raad, waarbij de stemverhouding geen coalitie-oppositie was. We hebben ook laten zien een kritische coalitie te zijn, die de voorgestelde besluiten van het college kritisch benadert. We hebben als coalitie samengewerkt, maar ook als oppositie en coalitie samen opgetrokken om dat te doen wat goed is voor de inwoners en verenigingen in onze gemeente.

 We hebben de basis van een nieuw evenwicht gevonden en zien deze basis als een mooie uitgangspositie om de gemeente Borger-Odoorn in 2018 en de jaren daarna verder door te ontwikkelen.