Gemeentebelangen betreurt beslissing van Minister Kamp

In de raadsvergadering van 19 januari j.l. werd de raad medegedeeld door Wethouder Freek Buijtelaar, dat Minister Henk Kamp de met meerderheid aangenomen motie in de Tweede Kamer om tot een bezinningsperiode, naast zich neerlegt. Deze bezinningsperiode was bedoeld, volgens de Tweede Kamer, om de minister meer gelegenheid te geven om zijn voorgenomen besluit tot plaatsen windparken in de Monden en Oostermoer te herzien. In het bijzonder om mogelijke alternatieven duidelijker in beeld te brengen.

De wethouder gaf aan, hetgeen ook de mening is van Gemeentebelangen, dat er al veel alternatieve initiatieven worden aangedragen door de plaatselijke bevolking. Initiatieven die de windmolens volledig overbodig maken en ook het belangrijke project van LOFAR niet in de problemen brengt.

Wij als Gemeentebelangen hebben het college gevraagd, zo gauw mogelijk contact op te nemen met de Provincie en met gedeputeerde Stelpstra om de tafel te gaan, daar de Minister in zijn betoog steeds vermeld, dat de Provincie het zoekgebied heeft aangewezen en hij als Minister zijn handen er van aftrekt. Daarentegen geeft de verantwoordelijke gedeputeerde aan, dat het een Rijks Coördinatie Regeling is en er ook niets aan kan doen. Met andere woorden, vanuit Rijks- en Provinciale wege wordt ernaar elkaar gewezen, met als consequentie dat het over de ruggen gaat van de bevolking van De Monden en Oostermoer.  Inmiddels heeft het college gereageerd, samen met de gemeenten AA en Hunze en Stadskanaal, richting de Minister en de Tweede Kamer het besluit van de Minister in de gemeenten is ontvangen. Namelijk teleurstellend.

Het handelen van de minister roept vraagtekens op. Gedurende het proces heeft minister Kamp constant gewezen op het feit dat hij het beleid van de Tweede Kamer uitvoerde. Daar heeft hij zich bij voortduring achter verscholen. Nu diezelfde Tweede Kamer de minister vraagt een periode van bezinning in acht te nemen, laat de mening van de Kamer hem koud. Het raakt kant noch wal zo inconsequent te handelen.

Wij als Gemeentebelangen Borger-Odoorn, zullen de ontwikkelingen na het besluit van de Minister op de voet blijven volgen en alles wat in ons vermogen ligt aandragen om het tij te keren. En stimuleren, dat de volop gaande alternatieve initiatieven (o.m. zonneparken) tot verdere ontwikkeling komen.