De eerste stappen

donderdag 26 juni besprak de gemeenteraad de Kadernota 2015. Hierin stelt de gemeenteraad vast binnen welke denkrichting het college de begroting voor het jaar 2015 op moet stellen. De opzet voor de begroting van 2015 was beleidsarm, omdat het college pas een aantal week aan de slag is gegaan met het coalitie-akkoord. Bij de behandeling van de begroting zal er een bestuursakkoord liggen dat laat zien wat het college wanneer wil gaan doen.

In de Kadernota zijn een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan, waarvan twee in het oog springen: de bezuiniging op CQ en een bezuiniging op de subsidies. Bij die eerste bezuiniging is het afwachten hoe CQ zich in de nabije toekomst zal ontwikkelingen. Als het gaat om de subsidies zal de gemeenteraad nog voor de begroting de nieuwe richtlijnen voor subsidies bespreken. De gedachte hierbij is dat er wordt omgeschakeld: van het verstrekken van subsidie aan een organisatie gaat men over naar het verstrekken van een subsidie aan een individuele inwoner van de gemeente. Een nieuwe manier van denken die Gemeentebelangen erg aanspreekt: het gaat uit van de eigen kracht en de eigen keuzes van de inwoners van onze gemeente. Wat voor Gemeentebelangen wel van groot belang is, is dat in beeld wordt gebracht hoe de bezuiniging valt en dat deze niet ten koste gaat van kleinere organisaties die een grote maatschappelijke waarde hebben. Het kan volgens Gemeentebelangen niet zo zijn dat deze nieuwe manier van subsidiëren hen de kop kost, dat zou alles behalve ten goede komen aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Je zou kunnen denken: de kadernota bevat nog geen grote nieuwe dingen, het is wachten op het bestuursakkoord dus er wordt door dit college nog vrij weinig nieuws gedaan. Dat zóu je kunnen denken. Maar donderdagavond bleek dat dit college de eerste stappen al gezet heeft: kort na de zomer bespreekt de gemeenteraad het masterplan dat moet zorgen dat alle bestemmingsplannen actueel worden en in het najaar wordt het bermenbeleid door de gemeenteraad besproken. Daarnaast gaf het wethouder Souverein aan dat de eigen kracht de focus is voor zowel het college als het ambtelijk apparaat: de uitdaging is te kijken hoe je als gemeente eigen kracht kan faciliteren. Een mooie uitdaging voor de komende periode. Wethouder Buijtelaar heeft nog een voorbeeld van de nieuwe manier van besturen gegeven: bij het snijden in de aantal lantarenpalen wordt er door de gemeente een analyse gemaakt, deze analyse wordt gedeeld met de omwonenden en gezamenlijk wordt gekeken hoe er moet worden omgegaan met de openbare verlichting.

Gemeentebelangen is verheugd te zien dat de eerste stappen in de nieuwe vorm van besturen gezet zijn en dat we toewerken naar een gemeente waarbij iedereen van zich kan en mag laten horen. We zullen gezamenlijk – gemeenteraad, college, inwoners, bedrijven en organisaties – innovatief moeten zijn om op die manier Borger-Odoorn te behouden als de mooiste gemeente van Nederland.