Begroting 2016

Voor ons ligt de programmabegroting 2016. Het vervolgstuk op de kadernota 2016 die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld. Er is een begroting die op een verantwoorde manier sluitend is gemaakt. Een begroting waarin behoudend omgegaan is met een aantal meevallers en waarbij ook de meerjarenbegroting een positief eindsaldo kent. Het mag gezegd, deze begroting is goed leesbaar en helder opgesteld. Ik zal daarvan in de loop van mijn bijdrage ook naar verwijzen.

Het begrotingsjaar 2016 is in zekere zin een tussenjaar, een jaar waarin gestalte zal worden gegeven aan een begrotings- en formatiescan. Een onderzoek waarvan de aftrap reeds geweest is en die zal leiden tot een kerntakendiscussie. Voorzitter, deze kerntakendiscussie en het onderzoek zijn voor de gemeenteraad van groot belang. De fractie van Gemeentebelangen zou graag van het college een helder tijdspad gepresenteerd krijgen waarin duidelijk wordt aangegeven op welke moment en op welke wijze de raad bij het onderzoek wordt betrokken.

Dat 2016 door de formatie- en begrotingsscan en de kerntakendiscussie in zekere zin een tussenjaar is, wil niet zeggen dat er niets staat te gebeuren. Binnen het sociale domein staat de nieuwe vorm van een leerwerkbedrif op de rol en zal in 2016 een integrale nota sociaal domein worden opgesteld. Het bestemmingsplan buitengebied zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd en er zal uitvoering worden gegeven aan het uitvoeringsplan voor de duurzame ontwikkeling.
BEZUINIGING OP BEDRIJFSVOERING

In de begroting is een bezuiniging van 1 ton opgenomen op de bedrijfsvoering. Deze bezuiniging vloeit voort uit een eerder gemaakte afspraak om van de totale bezuinigingsopdracht 20% neer te leggen bij de bedrijfsvoering. Of de bezuiniging op de bedrijfsvoering – zoals de afspraken over de bezuinigingsopdracht – haalbaar zal zijn is nog maar de vraag. Wij wachten in deze de uitkomsten van de begrotings- en formatiescan af en gaan er vanuit dat we daarna kunnen inzien of deze bezuinigingsopdracht haalbaar is.

 

SOCIAAL DOMEIN

Voorzitter, programma zes is veruit de grootste in deze begroting. Logisch vanwege zowel de omvang in werk van dat programma als de omvang in budget. Gemeentebelangen heeft bij de kadernota al uitgesproken enthousiast te zijn over het op budget zetten van de vier verschillende bogen van het regenboogmodel. De tabel zoals die nu in deze begroting is opgenomen geeft de mogelijkheid tot goede controle van de raad en ook de ruimte om te sturen. Wij zien deze tabel ook als een nulmeting voor het sociale domein. Als de insteek van het beleid klopt moet er in de loop van de komende jaren een verschuiving zijn van middelen naar voornamelijk de eerste en de tweede boog en een afname in de derde en vierde. Wij zien deze heldere opzet als het middel op dat te controleren en er waar mogelijk en noodzakelijk op te sturen. Een mooi voorbeeld van een leesbare en heldere begroting.

Voorzitter, ook in 2016 zal binnen het sociaal domein veel moeten gebeuren. Naar aanleiding van de behandeling van het extra budget voor bedrijfsvoering in verband met werkzaamheden binnen het sociale domein willen wij het college verzoeken mogelijke overschrijding van werkzaamheden op te nemen in programma zes.

 

VOORSTELLEN VOOR INVESTERING

 1. Begraafplaatsen
  Bij het ruimen van graven wil de fractie van Gemeentebelangen het college meegeven dat op enige wijze zichtbaar wordt bijgehouden welke graven zijn geruimd.
 1. gemeentepenning
  Het initiatiefvoorstel is in voorbereiding en zal binnenkort aan de raad worden aangeboden.
 1. cofinanciering burgerinitiatieven

Het cofinancieren van burgerinitiatieven heeft de volledige instemming van de fractie van Gemeentebelangen. Wij kennen de kracht van onze inwoners en zien dat de gemeente op deze manier een steentje bij kan dragen. Wij stellen wel vast dat deze 35.000 euro niet toereikend is. Wel willen wij het college op het hart drukken dat de aanvraag van LEADER-gelden een papieren rompslomp is voor inwoners en verenigingen, ambtelijke ondersteuning en begeleiding in deze zouden wij van harte ondersteunen.

 1. project duurzaamheid
  Volgens onze fractie gaat het hier om de start van het intensiveren van de bekendheid door middel van communicatie van het project duurzaamheid. Kan het college aangeven wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot duurzaamheid in de gemeente, hoe doen wij het in vergelijking met het landelijk gemiddelde?

WEGENONDERHOUD

Het is helder dat het achterstallig onderhoud van de wegen in de loop van de voorgaande jaren flink is opgelopen. Wij zien dat het college hier druk mee in de weer is. Omdat deze problematiek al langer speelt, zouden wij van het college graag voor de behandeling van de Kadernota 2017 een visiestuk op het wegenonderhoud aangeboden zien gekregen. (MOTIE OP ACHTERHAND?)

Wat staat er in 2016 te gebeuren en wat vinden we hiervan?

 • Ontwikkeling arbeidspool voor tijdelijk werk in de R&T-sector, maar onze fractie zou graag zien dat je ook buiten het gebied van recreatie en toerisme kijkt of er tijdelijk werk te verkrijgen is. Want ook hier is de mogelijkheid tot het opdoen van werkervaring.
 • De voortdurende inzet op het promoten van ons gebied heeft de aandacht van het college, de fractie van Gemeentebelangen ondersteunt dit van harte

Ook de woonvisie komt in 2016 aan de orde. We kennen de nieuwe uitdaging met betrekking tot statushouders en zullen zien hoe dit zijn invulling krijgt binnen het Woonvisie zoals deze aan de raad zal worden voorgelegd. Het lijkt ons een flinke uitdaging en wij zien de woonvisie met veel belangstelling tegemoet.

Voorzitter, een programmabegroting die behoudend begroot en sluitend is. Een begroting waarin geld wordt gereserveerd voor burgerinitiatieven en een begroting die inzet op duurzaamheid. De fractie van Gemeentebelangen ziet het begrotingsjaar 2016 met vertrouwen tegemoet.