Begroting 2018 – ruimte om te investeren in uw leefomgeving

De begroting 2018 is de laatste begroting traditionele stijl. De reeks aan financiële stukken voor het jaar 2019 zullen een wezenlijke andere uitstraling hebben. We hebben een vooruitblik op de Begroting Nieuwe Stijl gezien en zijn als fractie enthousiast. Deze begroting vraagt nog zoekwerk naar wat we precies willen bereiken en hoe we dat gaan doen. In de Nieuwe Stijl van de begroting is snel helder wat de doelen zijn en welke handelingen nodig zijn om die doelen te bereiken. Duidelijk is dat in de nieuwe stijl dat wat we willen doen en bereiken als gemeente centraal staat, niet de cijfers. Een nieuwe stijl van begroten die een verbindende rol kan spelen in onze Borger-Odoornse samenleving. Een mooi project waar uw college op heeft ingezet.

De rode draad van deze begroting maakt ons Gemeentebelangers bijzonder optimistisch. We zien dat er een stevig fundament ligt, op basis waarvan de gemeente Borger-Odoorn zich verder kan ontwikkeling. We zien een stevige begroting in financiële zin, een stevige meerjarenbegroting die ruimte biedt voor groei. De fractie van Gemeentebelangen herhaalt hier echter ook haar zorg, zoals we die geuit hebben bij de behandeling van de Kadernota. Hoe mooi deze begroting er ook uit ziet, de onzekere factor van de Gemeenschappelijke Regelingen blijft spelen op de achtergrond. We hebben daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in.

Op structureel gebied stelt uw college en drietal investeringen voor. We zien dat de problematiek rond het wegenonderhoud door uw college serieus genomen is. De oproep van de gemeenteraad om hier mee aan de slag te gaan en te kijken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de achterstanden weg te werken is voortvarend opgepakt. We weten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Hoe ziet het College de relatie tussen deze structurele investering aan de ene kant en de beleidsplannen rond verkeer en vervoer aan de andere kant? Graag reactie vanuit het college op dit punt.

Het is voor het openbaar bestuur in het algemeen en de gemeente in het bijzonder zaak het goede voorbeeld te geven. Die voorbeeldfunctie vervullen we op allerlei gebieden. Met de structurele investering die uw college voorstaat om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen laten we als Borger-Odoorn wederom het goede voorbeeld zien aan onze inwoners. Hoewel we in zekere zin het goede voorbeeld van onze inwoners en bedrijven volgen, die aan de hand van de duurzaamheidslening al flink hebben ingezet op duurzaamheid.

De laatste structurele investering die het college voorstelt is een investering op Cittaslow. Wat onze fractie betreft een broodnodige investering, want we moeten meer uit dit internationale keurmerk halen dan we nu doen. Wij willen wel voorstellen om na twee jaar te evalueren wat deze extra investering heeft gebracht. Het lijkt ons zaak het moment van nu als nulmeting te hanteren en na twee jaar te kijken wat deze investering ons, de gemeente en de gemeenschap van Borger-Odoorn heeft gebracht.

Voor 2018 stelt uw college voor op een flink aantal terreinen extra investeringen te doen. Achterstallig onderhoud van bomen is daar een van. Wat Gemeentebelangen betreft een goede zet. Het is zaak te investeren in de directe leefomgeving van onze inwoners. Aangezien daar een achterstand in is op gelopen, is het nu zaak daar een inhaalslag te maken. Het siert de portefeuillehouder dat hij de kerntakendiscussie heeft afgewacht met betrekking tot deze investeringen. In het verlengde van de investering op bomenonderhoud zien we dat er ook inzet wordt gevraagd voor de afdeling groen binnen dit huis. Versterking aldaar om beleid scherp te krijgen juichen we als fractie van harte toe. Om echt stappen te zetten is wat onze fractie betreft een investering- los van de investering in de achterstand van bomenonderhoud – in Groenonderhoud in 2018 nodig, om zo niet nog een jaar achterstand op te lopen. Hierbij moet de raadsdiscussie over het gedifferentieerd groenonderhoud uitgangspunt zijn.

We hebben begrepen dat het contact tussen de huisartsen en de sociale teams op gang is gekomen en dat dat zijn vruchten afwerpt. Tegelijkertijd hebben we vernomen dat er binnen sommige leefgebieden van onze gemeente het nog zaak is deze verbinding steviger tot stand te brengen. Gezamenlijk kunnen de sociale teams en de huisartsen de ketenzorg voor ouderen goed gestalte geven. Toegankelijkheid en deskundige kennis moeten hierbij voorop staan. We zien hier een Drentse variant van het Samen Oud project tot ontwikkeling komen en juichen dit toe.

Het college wil ook in 2018 een ondersteunende rol voor sportverenigingen bieden. Wij juichen dit van harte toe. We zien dat het vinden van bestuursleden van sportverenigingen niet eenvoudig is, een steuntje in de rug kan dus geen kwaad. Een aantal van onze sportverenigingen is drukdoende met de uitvoering van het vierde traject van Kern en Kader. Hier liggen nog uitdagingen voor de boeg. We zouden het college willen vragen ook hier een faciliterende en ondersteunende rol te spelen. Bij initiatieven vanuit de inwoners te kijken wat de gemeente kan doen. Voorbeeld hiervan is het brede plan vanuit Odoorn, de verdere ontwikkelingen van dit plan vraagt om een faciliterende gemeente. Wij zouden graag zien dat de gemeente deze rol op zich neemt. Geef het leefgebied valthe, exloo, odoorn klijndijk deze kans.

In 2017 heeft onze gemeenteraad besloten dat Borger-Odoorn een regenbooggemeente is. In deze begroting lezen we een ogenschijnlijk afwachten en aftasten houding van het College. Bij de behandeling van de betreffende motie dacht ik meer actie bij het college te bespeuren. Is het een idee om buurgemeeente Coevorden eens te vragen, zij hebben al flink wat stappen gezet op dit thema.

We lezen dat op het gebied van ruimtelijke ordening ook in 2018 weer stappen worden gezet. De doorontwikkeling van het centrumplan van Borger en de ontwikkeling van Hoofdstraat-Noord in 2018 biedt weer nieuwe mogelijkheden. We weten dat Dorpsbelangen Borger met veel plezier mee wil denken over de vernieuwing van Hoofdstraat-Noord. We gaan ervan uit dat uw College de samenwerking met Dorpsbelangen Borger op zal zoeken.

Voorzitter, in 2018 wil het College voor € 50.000,- wil reserveren voor investering op het gebied van burgerparticipatie. Het is een mooi vervolg op de kerntakendiscussie. Daar spraken we duidelijk uit de inwoners en verenigingen te willen betrekken bij de invulling van hun leefomgeving. In 2018 wordt hier de eerste stap in gezet. In de loop van de komende tijd zal dit tot heldere en consistente beleidskaders moeten leiden. Uitgangspunt moet zijn dat de inwoners centraal staat in de ontwikkeling van onze gemeente.

een positieve begroting, met investeringen in die zaken die onze inwoners direct aangaan. Een begroting die de ontwikkelmogelijkheden van onze mooie gemeente centraal stelt.