AZC op ’t Strijkijzer

Oorlog en geweld zijn in Syrië aan de orde van de dag. Een burgeroorlog waarin de onmenselijkheid zijn weerga niet kent. Marteling op grote schaal en dwangarbeid zijn in Eritrea aan de orde van de dag. Reden genoeg om dergelijke landen te ontvluchten. Dat een deel van de grote stroom vluchtelingen ook ons land bereikt in hun zoektocht naar veiligheid en onderdak is niet meer dan logisch en het is ook aan de gemeente Borger-Odoorn om binnen het passende te doen wat mogelijk is. Het college vraagt de gemeenteraad blijk te geven van haar opvatting met betrekking tot het opvangen van asielzoekers in Borger.

Voorzitter het college heeft het proces op een zorgvuldige manier vormgegeven, door eerst de direct omwonenden op de hoogte te brengen en daarna pas de openbaarheid te zoeken. Al vanaf het zomerreces heeft de burgemeester bij ontwikkelingen contact opgenomen met de fractievoorzitters en heeft hij meerdere keren in de raad aangegeven wat de stand van zaken was. Wij gaan er als fractie vanuit dat het college de raad voortdurend actief blijft informeren over de stand van zaken en de ontwikkelingen. Het gevoerde proces richting besluitvorming over de komst van een asielzoekerscentrum krijgt met de raadsbijeenkomst van vanavond een passend slot.

Wat is het besluit dat het college voorlegt? Een regulier asielzoekerscentrum voor een periode van vijf jaar en een maximaal aantal van 500 vluchtelingen die worden opgevangen op de locatie Strijkijzer in Borger.De fractie van Gemeentebelangen onderstreept de keuze van het college om te kiezen voor een periode van vijf jaar en daar geen verdere consessies aan te doen. Het is het meest krachtige signaal dat gegeven kan worden als het gaat om de tijdelijkheid van dit azc. Gemeentebelangen vindt het van groot belang dat er sprake is een volwaardig asielzoekerscentrum, het daaraan gekoppelde aantal van 500 asielzoekers kunnen wij dan ook onderstrepen.

Dat over de invulling van het terrein zelf geen besluiten zijn genomen doet onze fractie goed. Door een klankbordgroep te vormen kunnen direct omwonenden en inwoners van de kern Borger meedenken over hoe het er precies uit gaat zien, bijvoorbeeld over waar de ingang van het centrum komt. Op deze manier wordt de eerste stap voor draagvlak en burgerparticipatie gezet. We hebben gisteravond op de informatiebijeenkomst kunnen zien dat er genoeg mensen zijn met ideeën, gebruikt deze burgerkracht!

Dat er zorgen zijn, wijst voor zich. Maar door de samenwerking tussen het COA, de gemeente en de klankbordgroep kan volgens onze fractie mogelijke problematiek vroegtijdig worden gesignaleerd en kan men gezamenlijk op zoek naar de meest passende oplossing. Ook hierin zal wat onze fractie betreft de klankbordgroep een belangrijke rol spelen.

Een flink aantal vragen. Een flink aantal vragen op de maandagavond toen de direct omwonenden werden geïnformeerd over de komst van een azc in hun directe omgeving.. Een flink aantal vragen op de informatiebijeenkomst gisteravond in de Goede Herderkerk in Borger. De vele vragen die zijn gesteld zijn dezelfde vragen die ook door de gemeenteraad werden gesteld toen wij de dertigste november geïnformeerd werden over het besluit van het college over het AZC. Voorzitter, we mogen trots zijn op zo’n betrokken groep inwoners die hun kritiek en zorgen uitten, maar dat wel doen op een Borgerse manier: met nette bewoordingen en zonder geweld. We hebben gisteravond helaas weer kunnen zien dat het niet altijd zo gaat.

Voorzitter, toen na het zomerreces bekend werd dat het college in gesprek was met het COA heeft Gemeentebelangen op 16 november een avond georganiseerd waarop de leden zich konden laten informeren over opvang van vluchtelingen en waar van de leden een uitspraak over vluchtelingenopvang werd gevraagd. Die uitspraak was unaniem: ook Borger-Odoorn moet haar steentje bijdragen. De fractie van Gemeentebelangen wil er bij het college op aandringen het zorgvuldige proces dat tot nu toe gevoerd is vast te houden en wil benadrukken dat goede, heldere communicatie van groot belang is bij een plan met deze impact. Wij willen dan ook graag benadrukken dat voor wat ons betreft de klankbordgroep een belangrijke stem moet hebben en houden gedurende de komende zes jaar.

Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen vindt het van belang dat ook onze gemeente haar steentje bijdraagt om mensen die vluchten voor agressie en geweld een veilige plek te bieden, wij vinden de gekozen locatie passend en het aantal van 500 vluchtelingen staat in verhouding tot de kern Borger. Wij kunnen ons als fractie dan ook vinden in uw keuze om voor een periode van vijf jaar een regulier asielzoekerscentrum met plek voor maximaal 500 vluchtelingen te vestigen op het Strijkijzer in Borger.