Algemeen politieke beschouwingen

Een van gemeentewege beleidsarme kaderbrief, logisch gezien de politieke discussie die in de komende maanden in deze raad zal worden gevoerd. De kerntakendiscussie die wij als raad met elkaar gaan voeren gaat een wezenlijke invloed hebben op de komende jaren, maar kan ook al gevolgen hebben voor het begrotingsjaar 2017. Daarom is het begrijpelijk dat het college gekozen heeft voor een beleidsarme kaderbrief. Het is dan ook lastig om op een brief die beleidsarm is algemeen politiek beschouwend te reflecteren.

De fractie van GB ziet de kerntakendiscussie dan ook meer als het algemeen politiek beschouwende deel van dit politieke jaar. Het politieke zwaartepunt ligt wat onze fractie betreft dan ook daar. Dat laat onverlet dat mijn fractie wel een aantal wezenlijke punten heeft binnen deze kaderbrief, vooruitkijkend naar het begrotingsjaar 2017.

Deze kaderbrief bevat namelijk wel een belangrijk aantal wijzigingen, die vanuit het Rijk worden opgelegd. Op korte termijn valt er binnen de begroting budget vrij, de al apart gelegde budgetten voor het centrumplan Borger vallen vrij, aangezien de BBV nu voorschrijft dergelijke investeringen op een andere wijze te financieren, namelijk door activering en afschrijving. De wijziging van de financiering van wegenonderhoud biedt volgens onze fractie sowieso mogelijkheden. We zijn allemaal op de hoogte van de achterstand van het wegenonderhoud, voor de asfaltwegen is een totaal bedrag van 3 miljoen euro nodig om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Een derde deel van dat bedrag wordt door het college al opgenomen in de bestedingsvoorstellen voor het lopende jaar 2016, de overige twee miljoen zijn verspreid over 2017 en 2018 opgenomen in de DPL. Wat de fractie van Gemeentebelangen betreft is het onderhoud aan de toplaag van een aantal asfaltwegen zo noodzakelijk, dat we van mening zijn dat in 2017 de twee miljoen euro van de in het total drie miljoen euro dient te worden geactiveerd. Deze investering staat wat onze fractie betreft los van de te voeren kerntakendiscussie: dit onderhoud is noodzakelijk, heft haast en staat los van de kerntakendiscussie.. In het verlengde van deze investering, zouden we van het college voor de kadernota van 2018 graag een beleidsvisie op wegenonderhoud tegemoet zien. Een visie waarin in beeld wordt gebracht welke wegen er in onze gemeente zijn, hoe ze er op dit moment bijliggen en wat er aan gelden nodig is om dit op orde te krijgen. Hierin dient het college wat ons betreft de uitkomsten van de kerntakendiscussie mee te nemen. Wij dienen hiervoor samen met het CDA en D66 een motie in

Voorzitter, uw college heeft ervoor gekozen de bezuinigingstaakstelling voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 op een later moment in te vullen. Wat onze fractie betreft een logische keuze, ook hier speelt de kerntakendiscussie een belangrijke rol. Nogmaals, dat wordt wat onze fractie betreft het politieke zwaartepunt van dit jaar.
Voor de kerntakendiscussie is het van belang een helder beeld te hebben van de bedrijfsvoering. Het is van belang inzicht te hebben in hoe de ambtelijke organisatie er exact voorstaat. Wat ons betreft had de paragraaf over de bedrijfsvoering dan ook beter gepast bij de stukken van de disscussie over kerntaken dan bij deze kaderbrief. Het geschetste beeld is helder. We lezen dat de organisatie onder spanning staat en wachten het Masterplan Organisatieontwikkeling dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling af. De argumentatie de bedrijfsvoering onderdeel uit te laten maken van deze kaderbrief, is de jaarlijkse taakstelling die er ligt op de bedrijfsvoering. Al jaren achtereen leggen we een deel van onze bezuinigingstaakstelling neer bij de ambtelijke organisatie. Gezien de kerntakendiscussie lijkt het onze fractie verstandig dit deel van de bezuinigingstaakstelling nog niet in te voeren. We kennen de uitkomsten van de kerntakendiscussie niet, het nogmaals bezuinigen van een ton op de bedrijfsvoering zou mogelijk vooruit lopen op zaken zijn. We dienen hiervoor een motie in samen met CDA en D66.

Voorzitter, kort over de gemeenschappelijke regelingen: we merken op dat we voor drie daarvan (RUD,GGD,VRD) meer gaan betalen voor hetzelfde. De toelichting is helder, maar we hopen dat dit geen tendens is voor de komende jaren.
Er staan twee directe voorstellen in deze kaderbrief. Wat onze fractie betreft hebben beide – het door de wijziging van de BBV een 10% toevoegen aan de exploitatie en het verlagen van het bedrag voor de calamiteiten – hebben onze instemming.

Voorzitter,

Er staat al langere tijd een evaluatie van de afvalinzameling op de rit. Vraag van de fractie van Gemeentebelangen aan het college is of we deze evaluatie in 2017 tegemoet kunnen zien, en of ik deze evaluatie alle mogelijke opties in beeld worden gebracht, dus ook de afschaffing van Diftar. Graag een reactie van het college op dit punt.
De gemeenteraad heeft dit jaar de nieuwe kaders voor dienstverlening in Borger-Odoorn vastgesteld. Waar het gaat om dienstverlening, maar ook waar het gaat om de kerntakendiscussie is een ding van belang: communicatie. Het is wat ons betreft dan ook zaak om in de geest van het nieuwe diensverleningsbeleid de communicatienota te evalueren en daar waar nodig te vernieuwen. Dienstverlening en communicatie dienen hand in hand te gaan. Graag een reactie van uw college: is het mogelijk de communicatienota in het jaar 2017 te evalueren en te hereiken?

Tot slot, met de kerntakendiscussie voor de deur wacht een interessant en uitdagend tweede deel van politiek 2016. De invloed op de begroting van 2017 zal er zijn, maar in welke mate is afhankelijk van de uitkomsten van de discussie die we hier in dit huis zullen voeren met elkaar. Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen kan instemmen met de voorliggende Kaderbrief.Al