Aan de slag!

GemeenteCoalitieakkoordbelangen wilde na de uitslag van 19 maart en de nieuwe verhouding in deze raad als grootste partij bestuurs-verantwoordelijkheid op zich nemen. Wij hebben in de route richting een nieuw college de zorgvuldigheid voortdurend boven snelheid geplaatst. Het doet ons overigens goed dat de streefdatum van 23 april gehaald is. Gemeentebelangen, CDA en D66 hebben elkaar gevonden in een samenwerking voor deze raadsperiode.  Een samensmelting van vernieuwing aan de ene kant en bestuurlijke ervaring aan de andere. Een coalitie van drie partijen die kan steunen op een ruime meerderheid van 13 zetels in deze gemeenteraad.

Voorzitter, ik zal kort ingaan op het gevoerde proces. Vanaf deze plek wil ik namens mijn fractie de formateur bedanken voor zijn werkzaamheden. De gesprekken met hem vonden plaats in een heel goede sfeer, hij heeft de taak om binnen de door de raad op 31 maart gestelde termijn tot een college en coalitieprogramma te komen goed opgepakt en heeft de communicatie buitengewoon goed onder controle gehad gedurende het informatieproces. Dit is door mijn fractie als heel plezierig en professioneel ervaren.

Voorzitter, wij hebben de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Politieke Termijn Agenda bij de hand genomen en op basis daarvan zijn we gaan werken aan een coalitieakkoord. We hebben als drie partijen ervoor gekozen een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen. Voor u ligt geen dichtgetimmerd stuk, maar een document dat ruimte biedt aan de gemeenteraad om haar stem te laten horen en sturing te geven aan het te voeren beleid. De bedoeling is dat het college in de loop van dit kalenderjaar met een uitgediept collegeakkoord naar de raad komt. De rode draad van het coalitieakkoord is de kracht van onze gemeente, haar inwoners en organisaties. Daarom zal deze coalitie ook streven naar een nieuwe vorm van besturen waarbij niet alleen de gemeenteraad vroegtijdig wordt geïnformeerd en betrokken, maar ook inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties. De filosofie hierachter is dat je op die manier vanaf het eerste moment gezamenlijk bezig bent met het gemeentelijke beleid en dat er vroegtijdig door de raad kan worden bijgestuurd als dat nodig is.

Voorzitter, een ding mag vanavond niet ontbreken: een woord van dank. Een woord van dank aan dhr. Post die in zijn rol van gemeentesecretaris tijdens de gesprekken als klankbord voor de formateur heeft gefungeerd en voortdurend de haalbaarheid van het voorliggende stuk in de gaten heeft gehouden. Daarnaast dank aan de heer Gorseling, hij heeft in grote mate de pen genomen om op basis van de gevoerde gesprekken de diverse hoofdstukken op schrift te zetten. Een woord van dank gaat daarmee ook uit naar de ambtelijke organisatie die waar het om specifieke dossiers ging heeft geholpen bij het opstellen van dit document. Kortom: dank.

Voorzitter een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Een coalitieakkoord dat de Politieke Termijn Agenda als input heeft gebruikt en daarmee de door de gemeenteraad op 31 maart aangegeven thema’s heeft opgepakt.

Een belangrijk thema in onze gemeente is de leefbaarheid in onze dorpen. Als het over leefbaarheid gaat, gaat het ook over de eigen kracht van onze dorpen. Om dorpen de kans te geven zelf invulling te laten geven aan hun toekomst, is er gekozen voor het opstellen van een Dorpsagenda voor de toekomst. In deze Dorpsagenda kan ieder dorp aangeven wat voor het dorp de prioriteiten zijn in de invulling van de toekomst van het dorp.

Daarnaast wordt in dit coalitieakkoord ook aangegeven dat het houden van een wijkschouw in dorpen in onze gemeente van groot belang is. Op deze manier kunnen de verschillende organisaties gezamenlijk kijken wat er in het dorp speelt. Op deze wijze kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, ook dit draagt ons inziens bij aan de leefbaarheid in onze dorpen.

Voorzitter, waar het gaat om de herinrichting van het Sociale Domein wil deze coalitie de ingezette weg voortzetten. Een weg waarbij alle partijen in een vroegtijdig stadium zijn en zullen worden betrokken. Basis voor het in te vullen beleid zijn het kortgeleden door de gemeenteraad vastgestelde regenboogmodel en maatwerk.

Voorzitter, Borger-Odoorn is een gemeente die zorgt voor haar inwoners en op sociaal gebied een vangnet heeft voor hen die dat nodig hebben, het hierop ingezette beleid wordt door deze coalitie voortgezet.

In de komende periode zal op het gebied van de ruimtelijke en duurzame ontwikkeling een inhaalslag moeten worden gemaakt:  het nieuwe college zal een soort masterplan opstellen om de bestemmingsplannen op orde te krijgen. Daarnaast is het tijd om het huidige Woonplan – dat in 2014 afloopt –  te actualiseren.

Als het gaan om de economie is er nog veel mogelijk voor ons. Het Geopark de Hondsrug geeft op het gebied van Recreatie en Toerisme veel kansen. Ook kleinschalige bedrijvigheid moet in onze gemeente de kans krijgen. Voor een goed ondernemersklimaat is een goede digitale infrastructuur van groot belang.

Voorzitter, deze coalitie is voornemens op het bestuurlijke gebied een verandering teweeg te brengen. Insteek is dat de gemeenteraad vroegtijdig zal worden geïnformeerd, maar ook zal worden betrokken. Het houdt ook in dat het politieke spel zich afspeelt in de gemeenteraad en dat daar ruimte moet zijn voor een open en inhoudelijke discussie om gezamenlijk tot goed beleid te komen voor onze gemeente. Het beleid zal samen met inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven worden vormgegeven. Er zal ook ruimte worden geboden aan initiatieven vanuit de inwoners en organisaties.

Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen ziet de komende periode met al haar uitdagingen met vertrouwen tegemoet en kijkt uit naar een goede samenwerking tussen gemeenteraad en college.