Ongelijkvloerse N34 Slenerweg

Voorzitter,

Vanavond staat het politieke slot van het ongelijkvloers maken van de N34 tussen de huidige afslagen Odoorn-Noord en Emmen-Noord op de agenda. Een traject van een flink aantal jaren, een traject met diverse zijpaden.

Het is goed nog eens scherp voor de bril te hebben waar het hier om gaat en hoe we tot dit punt gekomen zijn. De provincie Drenthe heeft als eigenaar van de N34 samen met de gemeente en een werkgroep bestaande uit inwoners gekeken naar alle mogelijkheden voor het ongelijkvloers maken van de N34 op het traject tussen de beide hiervoor genoemde afslagen. Gevolg was een flinke lijst aan mogelijke locaties, elk met hun voors en tegens. De voorkeur van de werkgroep lag bij de optie van de Slenerweg, zoals gepresenteerd in de Boshof in Odoorn. Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft iedereen zich kunnen laten voorlichten over de toen beschikbare feiten en de afwegen die gemaakt zijn om tot een voorkeur van de Slenerweg te komen.

Kort na deze inloopbijeenkomst werd duidelijk dat er volgens sommigen onvoldoende onderzoek was gedaan en is een tweede rapport uitgevoerd. Ook na dit rapport bleek dat er onrust was en zorgen waren over de effecten van deze optie, ook omdat de optie Emmen-Noord niet volwaardig in beeld werd gebracht. Dat heeft ertoe geleid dat de provincie Royal Haskoning DHV gevraagd heeft een verkeerskundig onderzoek te doen naar twee varianten, te weten: Slenerweg en Emmen-Noord. In dit vergelijkend onderzoek is vanuit de autonome situatie gekeken naar de effecten op het verkeer bij beide varianten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in een middag- en avondbijenkomst bij Thijs en Aafke. Wederom alle ruimte voor het stellen van vragen en het tot zich nemen van de voors en tegen van deze twee varianten. Daar is destijds ook flink gebruikt van gemaakt, door inwoners uit Klijndijk, Odoorn, Valthe, ’t Haantje en Emmermeer.

Na dit rapport heeft Gedeputeerde Staten bij monde van gedeputeerde Brink de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen gevraagd een advies te geven voor een van beide varianten. Nadien heeft Provinciale Staten zich meermaals over deze materie gebogen om uiteindelijk de knoop door te hakken, te kiezen voor de optie Slenerweg en de gemeente Borger-Odoorn te vragen het Ruimtelijke Ordeningsproces in gang te zetten. Het resultaat van dat proces ligt vanavond ter besluitvorming voor.

Het wijzigen van een bestemmingsplan kent een aantal toetsingskaders: gemeentelijk beleid, provinciaal beleid en voornamelijk de Wet Ruimtelijk Ordening. Dit zijn de toetsingskaders die wij als gemeenteraad moeten hanteren.

Voorzitter, die toetsingskaders hanterend kunnen we niet anders dan vaststellen dat aan de gestelde kaders wordt voldaan in beide voorliggende bestemmingsplanwijzigingen.

Dat laat onverlet dat er nog steeds, en dat hebben we 16 november van zowel de heer Blokzijl als mevrouw Hensen kunnen vernemen, zorgen zijn over de effecten van deze variant. Zorgen over groot verkeer en over verkeersveiligheid.

Voorzitter, we kennen ook de zorgen zoals ze geuit zijn door dorpsbelangen Exloo over groot verkeer door het dorp en we kennen allemaal dezelfde verhalen uit Borger. Volgens ons is het zaak de verbinding tussen de N34 en de Drentse Mondenweg nog eens goed in kaart te brengen. Dit staat in zekere zin los van sec de reconstructies die vanavond voorliggen. Desalniettemin verneemt de fractie van Gemeentebelangen graag van het College of zij bereid is naar alternatieve verbindingen te kijken en dit dan logischerwijs in overleg te doen met de colleges van Emmen en Coevorden.

Afgelopen twee week heb ik een aantal keer voor een wat langere periode gebivakkeerd aan de Hoofdweg in Klijndijk. Als het gaat om verkeersveiligheid, hier ligt de snelheid van Klijndijk inrijdend verkeer met grote regelmaat ver boven de toegestane snelheid. We hebben vernomen dat via dorpsbelangen de gemeente op de hoogte is van hun visie op de doorontwikkeling van verkeer in Klijndijk.

Het zou volgens onze fractie goed zijn om de zogenaamde Weerdinge-variant – de wegversmalling zoals die geplaats is aan de rand van Weerdinge, waarbij verkeer dat vanuit Valthe komt voorrang moet verlenen aan het verkeer dat Weerdinge verlaat – in beeld te brengen voor hoofdweg in Klijndijk. Op dit onderwerp zullen wij een motie indienen.

Daarnaast zouden we graag zien dat er een weg voor ongemotoriseerd verkeerd wordt aangelegd, parallel aan de Slenerweg tot aan de brug in ’t Haantje. Op deze manier kunnen fietsers, hardlopers, wandelaar en ruiters/amazones los van de Slenerweg zich verplaatsen.


 

Wat is onze rol?

Het vaststellen van het – al dan niet naar aanleiding van de ingediende zienswijzen – gewijzigde bestemmingsplan. In dit geval twee bestemmingsplannen, een voor Odoorn-Noord en een voor de Slenerweg.

 

Wat ging vooraf?

Een drietal onderzoeken, waarvan de laatste (door Royal Haskoning DHV uitgevoerd), de twee overgebleven varianten Slenerweg en Emmen-Noord gelijkwaardig in beeld brengt. De onderzoekers van Haskoning DHV hebben zich niet gewaagd aan het uitspreken van een voorkeur.

Dat is wel gedaan door de gemeenteraden van Emmen, Coevoren en Borger-Odoorn. Borger-Odoorn koos in meerderheid voor de Slenerweg. Belangrijke aspecten hierbij waren in februari 2015: de afname van verkeer in het dorp Klijndijk bij de optie Slenerweg, zoals bleek uit het onderzoek van Haskoning, en de toevoeging van een parallelweg vanaf de Slenerweg naar de huidige afslag Emmen-Noord.

 

Wat hebben we gedaan?

We hebben als Gemeentebelangen ingestemd met de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Hiermee maken we het ruimtelijk mogelijk dat de N34 ongelijkvloers wordt aangesloten op de Slenerweg. Deze keuze hebben we gemaakt omdat onderzoek laat zien dat de Slenerweg-optie voor minder verkeer in Odoorn en Klijndijk leidt. Volgens ons is dit het uitgangspunt voor aanpassingen aan de N34: minder verkeer door de dorpen.

Los van dit ruimtelijk besluit, hebben we actie gevraagd van het college op twee concrete punten: een vrij liggend pad voor ongemotoriseerd verkeer vanaf de huidige rotonde aan de Slenerweg tot aan de brug in ’t Haantje en een wegversmalling bij de kom van Klijndijk aan de Hoofdweg. Daarnaast hebben we het College opgedragen binnenkort met dorpsbelangen Klijndijk om tafel te gaan over de verkeersveiligheid in heel Klijndijk en goed in kaart te brengen waar zorgen zitten en hoe we hier als gemeente iets aan kunnen doen.